vineri, februarie 09, 2018

ASOCIAŢIA ACADEMIA CETĂŢEANULUI OBȚINE PERSONALITATE JURIDICĂ

Judecătoria Deva admite cererea formulată de petenta ASOCIAŢIA ACADEMIA CETĂŢEANULUI şi, în consecinţă:


- Încuviinţează dobândirea personalităţii juridice de către ASOCIAŢIA ACADEMIA CETĂŢEANULUI, înfiinţată conform actului constitutiv certificat de Avocat Cor Amina sub nr. 40/23.01.2018 şi statutului asociaţiei certificat de Avocat Cor Amina sub nr. 41/23.01.2018. 

-Dispune înscrierea în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Deva.
-Dispune comunicarea prezentei încheieri împreună cu copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, urmând ca după rămânerea definitivă a prezentei încheieri un exemplar însoţit de actele doveditoare, se va comunica Ministerului Justiţiei, iar un alt exemplar Administraţiei Financiare a municipiului Deva. 
Document: Hotarâre cameră consiliu  387/2018  06.02.2018Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită cu scopul de a contribui la formarea unor cetățeni  informați, activi, implicați în viața socială, culturală, spirituală  și  economică a  țării, folosind mijloace adecvate.


Detalii  la  adresa:  academiacetateanului@gmail.com  


marți, februarie 06, 2018

Contravenții prevăzute în Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 -a educaţiei naţionale


ART. 360  
(1)   Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a)   nerespectarea dispoziţiilor art. 86 alin. (3)[1], din culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de părinte sau de tutorele legal;
b)   nerespectarea dispoziţiilor art. 143 alin. (5)[2], cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.
(2)   Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a) se fac de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. b) se fac de către ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu competenţe în domeniu.[1] (3) Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu.

[2] (5) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.


joi, februarie 01, 2018

Activități îndeplinite de Asociația Academia cetățeanuluiAsociaţia va îndeplini în special următoarele activităţi:
 •         atragerea si utilizarea, în conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma de subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari, finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interne si externe, etc.
 • ·        activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 • ·        consultanță în domeniul  afacerilor;
 • ·        consultanță în domeniul  fiscal;
 • ·        consultanță în domeniul  managementului;
 • ·        consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 • ·        consultanță  și asistenţă pentru dezvoltarea resurselor umane– sesiuni de structurare a lucrului în echipă, valorificarea competenţelor şi stimularea creativităţii;
 • ·        crearea unui parteneriat solid între părinti-cadre didactice-comunitate-unități școlare-inspectorat școlar;
 • ·        derularea unor programe educative pe teme de genul: consilierea părinților, violența în familie, ocrotirea minorilor, anticorupție;
 • ·        dezvoltarea unui parteneriat loial cu autoritatile statutului, în spiritul democratiei participative, pentru stabilirea directiilor, conceptelor si actelor normative de interes  general pentru educaţie;
 •         editarea unor publicaţii periodice cu caracter informativ (broșuri, periodice și a pliante);
 • ·        identificarea si sustinerea valorilor umane prin activitati educationale intense;
 • ·        initierea si formarea unor grupuri consultative, reunind autorităţile locale si societatea civilă, pentru rezolvarea unor probleme sociale, educaţionale, etc.;
 • .       initierea si aplicarea unor metode specifice de educaţie pentru formarea de buni cetăţeni;
 • ·        investigarea fenomenelor specifice comunicării de masă, a implementării noilor tehnici de comunicare, a relatiilor dintre viata economică, socială si politică, a relaţiilor publice si publicitatii;
 • ·        îmbunatatirea calitatii procesului de formare a specialistilor  prin implementarea standardelor nationale si internationale de calitate in formarea specialistilor din domenii diverse;
 • ·        întărirea rolului asociatiei în domeniul drepturilor omului, democraţiei si statului de drept, ca parte componenta a societății civile;
 • ·        oferirea serviciilor de consiliere psihologică  persoanelor  aflate  în  stări conflictuale,  critice, etc.;
 • ·        oferirea unor servicii de meditații de tip after-school, consultații școlare, îngrijire şi supraveghere pentru școlari, preşcolari;
 • ·        organizarea de  tabere  pentru   pentru petrecerea timpului liber, de educație şi de recreere;
 • ·        organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii, dezbateri, expoziţii sau de alte activităţi; 
 • ·        organizarea de cursuri de pregătire pentru părinți și bunici;
 • ·        organizarea de simpozioane si actiuni cu teme diverse si participarea la actiuni organizate de catre asociatii similare, atât din țară, cât si din străinătate;
 • ·        organizarea, derularea cursurilor de formare profesională a adultilor (initiere, perfectionare, calificare, recalificare);
 • ·        promovarea educaţiei permanente, educaţiei adulţilor prin programe specifice din toate domeniile;
 • ·        promovarea performantelor profesionale ale cadrelor didactice, studentilor și elevilor pe plan national si international;
 • ·        promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice poporului roman, dezvoltarea multiculturalismului si a dialogului social;
 • ·        promovarea si dezvoltarea activitatii educationale si de pregatire profesionala prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferinte si cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe;
 • ·        promovarea si susţinerea educaţiei, formării si învăţării pe tot parcursul vieţii a cetăţenilor români în vederea creşterii ratei de implicare in viata cotidiana (pe piata națională și europeana a muncii);
 • ·        publicarea de materiale informative şi rezultate ale unor sondaje sau cercetări;
 • ·        realizarea unui dialog permanent si colegial intre mediul educaţional, mediul de cercetare si societatea civilă;
 • ·        semnalarea abuzurilor, ilegalităților,  incompetenței și a actelor de coruptie;
 • ·        sprijinirea iniţiativelor si proiectelor copiilor/elevilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ si prin a valorifica pregatirea si inteligenta lor;
 • ·        sustinerea tratării egale, nediscriminatorii a copiilor, elevilor și părinților;
 • ·        sustinerea  și încurajarea unor activitati ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic si sportiv

Obiectivele Asociației Academia cetățeanului

Asociaţia urmăreşte următoarele obiective:


  -conștientizarea și responsabilizarea cetățenilor români cu privire la locul și rolul pe care îl dețin în societate;

-participarea activă a cetățenilor la însănătoşirea, revigorarea şi consolidarea climatului  social, spiritual, educativ  şi moral al societăţii româneşti.

Scopul Asociatiei Academia cetățeanului

Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită cu scopul de a contribui la formarea unor cetățeni  informați, activi, implicați în viața socială, culturală, spirituală  și  economică a  țării, folosind mijloace adecvate.

sâmbătă, ianuarie 27, 2018

Raportul consilierilor juridici privind starea justitiei

Raportul consilierilor juridici privind starea justitiei

22 octombrie 2009 | JURIDICE.ro

·        Acest document a fost înaintat de Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România comisiei juridice a Senatului.

Noutăţi fiscale, începând cu 1 ianuarie 2018, pentru cultele religioase, asociaţii şi fundaţii

 În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017a fost publicat  şi este  aplicabil de la 1 ianuarie 2018 Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 3.103/2017 .
Prin acest ordin  au fost aprobate reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv culte religioase,  asociaţii şi fundaţii.
Tot începând cu această dată s-a abrogat Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.969/2007, cel care conţinea reglementările contabile aplicabile până acum entităţilor fără personalitate juridică.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 3.103/2017 se  aplică persoanelor juridice fără scop patrimonial înfiinţate în baza legislaţiei din România:
 1. asociaţii, fundaţii, federaţii sau alte organizaţii de acest fel cu personalitate juridică,
 2. partide politice,
 3. patronate, organizaţii sindicale,
 4. culte religioase,
 5. precum şi alte persoane juridice înfiinţate în baza unor acte normative speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial;

Principala modificare constă în eliminarea, de la 1 ianuarie 2018, a notelor explicative din cuprinsul situaţiilor financiare anuale pe care le întocmesc persoanele juridice fără scop patrimonial. Totodată, există şi alte prevederi ce vor fi actualizate în conformitate cu ultimele modificări legislative.

Practic, actualizarea informaţiilor în ceea ce priveşte asociaţiile, fundaţiile şi celelalte entităţi fără scop patrimonial este necesară în contextul în care acestea aplică încă reglementările contabile elaborate în 2007, prevederi care nu mai sunt racordate la actualitatea legislativă.

Astfel, persoanele juridice fără scop patrimonial vor întocmi situaţii financiare anuale, care se compun din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului. Mai departe, celelalte schimbări aprobate de MFP fac referire, printre altele, la:


– modificarea politicilor contabile, în sensul precizării situaţiilor în care este permisă modificarea politicilor contabile, precum şi a modalităţii de reflectare în contabilitate a acestei modificări;
– definirea erorilor contabile şi precizarea tratamentului contabil al corectării erorilor, în funcţie de perioada la care se referă şi de caracterul semnificativ sau nesemnificativ al sumelor corespunzătoare acestora;
– definirea estimărilor contabile şi precizarea tratamentului contabil al modificării unei estimări contabile, respectiv prospectiv, prin includerea sa în rezultatul perioadei afectate;
– completarea şi actualizarea prevederilor referitoare la operaţiunile de reevaluare a imobilizărilor corporale;
– dezvoltarea prevederilor referitoare la provizioanele ce pot fi constituite de persoanele juridice fără scop patrimonial.
Totodată, în ceea ce priveşte organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, principalele modificări vizează:
– eliminarea prevederilor referitoare la şnuruirea şi parafarea Registrului-Jurnal şi a Registrului-Inventar;
– precizarea expresă a faptului că persoanele care trec de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă aplică reglementările contabile în vigoare. Prin urmare, acestea vor avea şi obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale. 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 3.103/2017